Vybavení provozovny na klíč

Máte fitness centrum, solnou jeskyni, wellness, hotel či jinou komerční provozovnu?

Na zakázku Vám provozovnu vybavíme vším co požadujete: posilovací stroje zn Kettler, steppery zn. Sanyo, masážní křesla s mincovníkem, oxygenový bar a další

Více informací na tel.čísle: +420 604234341 p. Rada.

Masážní a relaxační křesla s masáží

Obchodní podmínky- reklamační řád-doprava

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Pravidla obchodu.
1. ZÁVAZNOST OBJEDNÁVEK

a) Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky a souhlasí s obchodními podmínkami internetového obchodu www.nejlevnejsi-masazni-kresla.cz

b) Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dochází v okamžiku závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje potvrzení telefonické, toto potvrzení je realizováno po předchozím odeslání objednávky (potvrzení o přijetí objednávky do systému není potvrzení objednávky).
c) Prodávajícím potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení. V případě osobního odběru zboží se za datum a místo uzavření kupní smlouvy považuje datum převzetí zboží .
d) Naše prodejna funguje jako maloobchod, zákazník si tedy má možnost objednat jeden produkt v maximálním počtu jednoho kusu. Zakázky na větší počet kusů od jednoho produktu budou individuálně posuzovány a domlouvány přímo se zákazníkem ihned po jeho objednání.
e). Informace o produktech nejsou závazné a provozovatel za informace neručí žádným způsobem. Provozovatel informace přebírá od výrobce tak jak je dostane a dává je k nahlédnutí kupujícímu, který si jejich pravost musí ověřit u výrobce. Nesprávná informace na webu o produktu není důvodem/podmětem k vrácení/reklamaci produktu a tyto reklamace nejsou uznány

UPOZORNĚNÍ: Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 500,- Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty), budou postoupeny našemu právnímu oddělení k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojené.

2. Žádáme Vás, abyste ve svém zájmu uváděli přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných ůdajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně nás kontaktujte.

3. Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce.

4. Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, nějaké chybějící či nepřesné údaje atp.REKLAMAČNÍ ŘÁD
Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů.;
1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "Zboží"), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "Reklamace"). 2."Prodávající" je obchodní společnost Alpha Křesla CZ, Bavorská 554/14, Praha, 150 00, IČO 26393671, DIČ: CZ26393671."Kupující" je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží
II. Záruční podmínky
1.Vykazuje-li zboží zjevné vady, tj. zejména pokud je zboží kupujícímu předáno v porušeném transportním obalu, je kupující oprávněn zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok kupujícího na poskytnutí řádného plnění prodávajícím či na vrácení kupní ceny. Volbu provede kupující.
2.Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím bez zbytečného odkladu prohlédnout a zkontrolovat. V případě zjištěných závad je kupující povinen prodávajícího o těchto závadách informovat písemně, e-mailem, nebo telefonicky a to do třech dnů od převzetí zboží.
3.V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.
4.Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona, činí tedy 24 měsíců, s výjimkami stanovenými zákonem. Je vždy jasně popsána v záručním listě, pokud je k výrobku dodáván. Pro podnikatelské účely a firemní účely je záruka omezena na 6 měsíců.
III. Vyřízení reklamace
1.Reklamace se uplatňují v servisu prodávajícího .Pro úspěšné vyřízení reklamace je nutné, aby kupující předložil příslušné dokumenty a to zejména prodejní doklad a záruční list.
2.V případě, že kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad zboží opravou a v záručním listu, je pro účely záručních oprav zboží určený podnikatel odlišný od prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu.
3.Dále je kupující oprávněn vyžadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích, pokud jejich seznam je přiložen k dokumentaci ke zboží, případně pokud jej sdělí prodávající na dotaz kupujícího.
4.Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
5.Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly. Zároveň jasně a přesně písemně popíše závadu, aby došlo k jejímu jasnému určení a odstranění. Náklady na dopravu zboží do servisního střediska platí kupující.
6.Servisní středisko po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží, nebo zboží odešle na adresu kupujícího.
7.Pokud byla reklamace neoprávněná (závada vznikla špatným použitím nebo chybnou manipulací apod.), servisní středisko naúčtuje kupujícímu náklady na lokalizaci a opravu závady. Kupující je povinen tyto náklady uhradit ve stanoveném termínu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů od ukončení reklamačního řízení.
8.Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při:
- porušení ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou;
- používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.
9. Záruka se nevztahuje na části a součásti, které podléhají běžnému opotřebení , zejména na běžné opotřebení potahu křesla. Záruka se nevztahuje na poškození potahu, vlivem působení jiných látek, jako je voda nebo neschválené čistící prostředky apod..
IV. Závěrečná ustanovení
V případě jakékoli reklamace kupující prodávajícího informuje o uplatnění reklamace a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury, nebo doporučí zboží dopravit do servisního střediska. Tento reklamační řád nabývá účinnost 1.ledna 2015. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

DOPRAVA:

 Dodací podmínky

Většinu masážních křesel máme skladem, proto není problém dodat výrobek do 5 dnů. Při mimořádných přležitostech (narozeniny, svátky) možnost do 24 hodin!
Zásilku dodáváme k prvním zamykatelným dveřím. (po dohodě lze zboží při dodání instalovat)

Ceník dodání
Doprava relaxačních křesel  CZ 0,-Kč/ SK 30,-EUR

Doprava masážních křesel CZ  0,-Kč/ SK 60,-EUR